آخرين اطلاعات مربوط به ٢١/٠٩/١٣٩٧ ساعت:  ١٦:٠٠
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت  ٣,١٥٠    ٢,١٥٠كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت  ٣,١٥٠    ٢,١٥٠كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت  ٣,١٥٠    ٢,١٥٠‌بسته‌بندي‌ مشهد  ٢,٠٠٠    ٤٨٠آذریت  ١٤,٣٤١    ٣,١٩٣پرمیت  ١,٢٨٢    ٢٢١ایرانیت  ٥,٥٩٦    ٩٠٠فروشگاه رفاه  ١٢,٢٠٩    ١,٩٤٦حفاري شمال(تقدم)  ١,٤٢٢    ١٣٢سیمان مجد خواف  ١,٤٢٢    ١٣٢
ورود اعضاء
ثبت نام کاربر جدید رمز عبور را فراموش کردم!
ارز
سكه
فلزات رنگين
شاخص هاي جهاني
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
تغييرات: (٨٨٢.٩٣)   ارزش: ١٦٥,٣٥٢.٠٧
You need to upgrade your Flash Player
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
كشاورزي مكانيزه اصفه... ٣,١٥٠ ٢,١٥٠ ٢١٥
كشاورزي مكانيزه اصفه... ٣,١٥٠ ٢,١٥٠ ٢١٥
‌بسته‌بندي‌ مشهد ٢,٠٠٠ ٤٨٠ ٣١.٥٨
آذریت ١٤,٣٤١ ٣,١٩٣ ٢٨.٦٤
پرمیت ١,٢٨٢ ٢٢١ ٢٠.٨٣
ایرانیت ٥,٥٩٦ ٩٠٠ ١٩.١٧
فروشگاه رفاه ١٢,٢٠٩ ١,٩٤٦ ١٨.٩٦
حفاري شمال(تقدم) ١,٤٢٢ ١٣٢ ١٠.٢٣
سیمان مجد خواف ١,٤٢٢ ١٣٢ ١٠.٢٣
سولیران ٨,٥٢٨ ٧٨٤ ١٠.١٢
 • اخبار بازار سرمایه
 • اطلاعیه های سازمان بورس
 • گزارش های تحليلي
 • اطلاعیه‌های سازمان
صفحه اصلی |  درباره ما |  تماس با ما |  راهنما |  نسخه ٢.٥.٠
Copyright © 2013 Melli Bank Brokerage Co. all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com